Privacy

GROEP-G GERECHTSDEURWAARDERS
 

Gerechtsdeurwaarders – Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen

Gerechtsdeurwaarders: Robert Vergauwen – Philippe Helderweirt – Philippe Dekeyser – Yvan Delie – Claude Veys – Luc Avontroodt – Dirk Van Damme – Caroline Helderweirt – Pieter Vandenabeele

Kandidaat Gerechtsdeurwaarders: Stephanie Vanhoutte – Cedric Vergauwen – Michaël Vandemeulebroecke – Elien Boelaert

___________________________________________________

GROEP-G gerechtsdeurwaarders vindt uw privacy belangrijk.

In deze privacyverklaring kan u alle informatie vinden hoe wij de privacy van personen waarborgen. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren op privacy@groep-g.be

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast, dus het is aangewezen dit document regelmatig te consulteren. Bij wijzigingen zullen wij de datum van de “laatste update” bovenaan het document aanpassen.

Definities

 • Verwerkingsverantwoordelijke: diegene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden gebruikt;
 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerker: diegene die persoonsgegevens verwerkt op instructie van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • GDPR/AVG: General Data Protection Regulation/Algemene Verordening Gegevensbescherming, dit is een geheel van regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze behelst de bescherming van individuele persoonsgegevens in de meest brede zin van het woord, dus van welke aard dan ook (privé, professioneel, openbaar) of vorm. In april 2016 werd de AVG goedgekeurd en vanaf 25 mei 2018 is deze verordening van toepassing in alle landen van de EU;
 • DPO: Data Protection Officer
 

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke, GROEP-G gerechtsdeurwaarders, waarvan u hetzij de diensten gebruikt als opdrachtgever, hetzij waarmee u in contact komt middels betekende akten.

Dit gebeurt steeds op basis van een verwerkingsgrond, zijnde toestemming, een overeenkomst, een wettelijke basis, vitaal belang, algemeen belang/openbaar gezag of een gerechtvaardigd belang. Voor GROEP-G gerechtsdeurwaarders zal dit overwegend een wettelijke basis zijn.

De servers die worden gebruikt voor het digitaal bijhouden van persoonsgegevens, bevinden zich in een beveiligde omgeving in België.

Dit document is bovendien van toepassing op het gebruik van deze website. Zodra u inlogt teneinde uw dossier digitaal te consulteren, impliceert deze handeling dat u kennis heeft van de inhoud van dit document en dat u hiermee akkoord gaat.

Welke persoonsgegevens

Wanneer u opdrachtgever bent, zullen dit vooral gegevens zijn die u ons zelf meedeelt. Ook worden gegevens verzameld wanneer u met ons in contact treedt, zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer.

Wanneer u met ons in contact komt middels betekende akten zullen wij uw gegevens bekomen via raadpleging van allerhande informatiebronnen zoals het rijksregisterbestand. Daarnaast zullen wij de gegevens bijhouden welke worden verzameld op het ogenblik van het betekenen van een akte en gegevens die u ons vrijwillig op verzoek verstrekt. Ook worden gegevens verzameld wanneer u met ons in contact treedt, zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens: naam, voorna(a)m(en), rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, type woning, woonplaats, telefoonnummer, GSM-nummer, e-mailadres, werkgever, netto-loon, beroep, …

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens

Hoofdzakelijk zal het verwerken van persoonsgegevens door het gerechtsdeurwaarderskantoor GROEP-G gestoeld zijn op een wettelijke basis als verwerkingsgrond. Voornamelijk zal dit artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek zijn, welke de taken en bevoegdheden van de gerechtsdeurwaarder opsomt.

In mindere mate zal dit steunen op de toestemming of een overeenkomst.

Aan wie geven wij deze persoonsgegevens door

Voor het vervullen van bepaalde ambtstaken dient GROEP-G gerechtsdeurwaarders beroep te doen op een of meerdere verwerkers. Hierbij worden de hiertoe noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan deze verwerker(s).

De opdrachtgever kan persoonsgegevens raadplegen, doch beperkt.

Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt in dossiers met een andere opdrachtgever, bijvoorbeeld met het oog op een solvabiliteitsonderzoek.

Indien u iemand anders met ons kantoor contact laat opnemen in uw dossier, kunnen na een korte screening ook aan deze persoon persoonsgegevens uit uw dossier worden meegedeeld.

Bewaartermijn

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden in deze privacyverklaring met inachtname van de wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen.

Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u volgende rechten:

 • Recht van inzage/toegang

U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is, om hier toegang toe te krijgen;

 • Recht van verbetering

U heeft het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens kosteloos te laten verwijderen of verbeteren.

 • Recht van wissing

U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming heeft ingetrokken, wanneer deze gegevens moeten gewist worden op basis van een wettelijke verplichting of wanneer de gegevens ten onrechte zijn verwerkt.

 • Recht van beperking

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan.

Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen, hetzij wanneer ze zijn geactualiseerd.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 • Recht om uw toestemming in te trekken

Dit voor zover de verwerking van persoonsgegevens op toestemming gebaseerd is

 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Om één of meerdere van bovenstaande rechten uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek te richten aan GROEP-G gerechtsdeurwaarders (de contactgegevens zijn terug te vinden onderaan deze pagina), vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart (recto/verso).

De inlichtingen worden kosteloos en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek meegedeeld. Bij herhaaldelijke verzoeken omtrent dezelfde (reeds verstrekte) gegevens, kan een administratieve kost worden aangerekend. Kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen worden geweigerd.

Beveiliging

De verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in een veilige omgeving. Onze medewerkers zijn contractueel gehouden tot een zeer strikte vertrouwelijkheid. Om de veiligheid en de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te vrijwaren werden onder meer volgende maatregelen genomen:

Het gebruik van wachtwoorden, schermbeveiliging, alarmsysteem, firewalls, login, pincodes, …

Cookies

Er kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde cookies. Deze registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op het surfgedrag van betrokkene op deze website. Deze gegevens laten de website toe om de gebruiker te herkennen bij latere bezoeken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in het configuratiemenu van uw webbrowser de instellingen voor cookies te weigeren.

Divers

Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot de privacyverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Gent.

Indien u een vraag heeft met betrekking tot deze privacyverklaring kan u contact opnemen met GROEP-G gerechtsdeurwaarders.

Contactgegevens: GROEP-G gerechtsdeurwaarders t.a.v. DPO, Gewad 36 te 9000 Gent, privacy@groep-g.be

Indien u een klacht wil indienen bij de toezichthoudende overheid kan u dit doen via volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.bewww.privacycommission.be, 02/427.48.00

 

Wijzigen van cookievoorkeuren

 

Kantoor
Vergauwen & Helderweirt

Gewad 36
9000 Gent

+32 9 235 74 00

 

E-mail

Kantoor
Lictores

Kortrijksestw. 1103/A
9051 Gent

+32 9 235 74 00

Openingsuren

Loket: ma t/m vrij
van 09u00 tot 12u00
 
Goedkeuringsnummer CNK/111013/000000/0041 afgeleverd door de deontologische Commissie op 13/10/2011